• TIN TỨC
 • KỸ THUẬT
 • SẢN PHẨM
 • DOANH NGHIỆP
 • VIỆC LÀM
 • CNN
 • SVC
 • THỰC PHẨM
 • KHÁM PHÁ
 • ENGLISH
 • 中文
 • English Tiếng Việt

Khung lịch thời vụ - tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh: Thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2022 - 2023

Ảnh, vùng nuôi tôm sú của các hộ dân ở Trà Vinh

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc điểm sinh học một số giống loài thủy sản được thả nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kết quả quan trắc môi trường nước, diễn biến thời tiết, khí hậu và tình hình dịch bệnh; ngày 11/10/2022, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và để thông tin, hướng dẫn và khuyến cáo đến người nuôi trên địa bàn tỉnh, tỉnh thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2022 - 2023, như sau:

Nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): Thời gian thả giống từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/8/2023. Bao gồm, huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn thuộc huyện Cầu Ngang. Thời gian thả giống từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 31/8/2023. Bao gồm, huyện Châu Thành, Trà Cú và các xã còn lại của huyện Cầu Ngang.

Nuôi cua biển: Thời gian bắt đầu thả giống từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 31/8/2023.

Nuôi nghêu, sò huyết: Thời gian bắt đầu thả giống từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/7/2023.

Nuôi cá tra: Đối với những vùng không bị xâm nhập mặn: thả nuôi quanh năm. Đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ đầu ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

Nuôi tôm càng xanh: Vùng nước ngọt, thả nuôi quanh năm. Vùng nước lợ, thời gian bắt đầu thả giống phải đảm bảo độ mặn dưới 10 phần ngàn.

Cá đồng (cá lóc, cá trê, cá rô đồng, thát lát, sặc rằn...): Đối với những vùng không bị xâm nhập mặn: thả nuôi quanh năm. Đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn thời gian bắt đầu thả giống từ đầu ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, hướng dẫn và khuyến cáo người nuôi tuân thủ đúng lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2022 - 2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương; kết quả định kỳ hàng tháng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch mùa vụ của địa phương phù hợp với từng vùng, tiểu vùng cụ thể; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo dõi, hỗ trợ và vận động người nuôi thực hiện theo lịch mùa vụ, hướng dẫn của ngành chuyên môn và quy định của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

NN - Nguồn Công văn số 4637/UBND-NN - Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh, 12/10/2022

 

Trà Vinh: Thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2020 - 2021

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc điểm sinh học một số giống loài thủy sản được thả nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kết quả quan trắc môi trường nước, diễn biến thời tiết, khí hậu và tình hình dịch bệnh trong năm 2020; ngày 19/10/2020, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và để thông tin, hướng dẫn và khuyến cáo đến người nuôi trên địa bàn tỉnh, tỉnh thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2020 - 2021, như sau:

 

Ảnh, vùng nuôi tôm sú của các hộ dân ở Trà Vinh

Nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): Thời gian thả giống từ ngày 01/12/2020đến hết tháng 8/2021. Bao gồm, huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn thuộc huyện Cầu Ngang. Thời gian thả giống từ ngày 15/12/2020 đến hết tháng 8/2021. Bao gồm, huyện Châu Thành, Trà Cú và các xã còn lại của huyện Cầu Ngang. Thời gian thả giống từ ngày 15/01/2021đến 15/4/2021. Bao gồm vùng nuôi của huyện Tiểu Cần, Càng Long và thành phố Trà Vinh.

Nuôi cua biển: Thời gian bắt đầu thả giống từ ngày 15/12/2020 đến hết tháng 8/2021.

Nuôi nghêu, sò huyết: Thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 01/2021đến hết tháng 7/2021.

Nuôi cá tra: Đối với những vùng không bị xâm nhập mặn: thả nuôi quanh năm. Đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ đầu tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021.

Nuôi tôm càng xanh: Vùng nước ngọt, thả nuôi quanh năm. Vùng nước lợ, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021.

Cá đồng (cá lóc, cá trê, cá rô đồng, thát lát, sặc rằn...): Đối với những vùng không bị xâm nhập mặn: thả nuôi quanh năm. Đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn thời gian bắt đầu thả giống từ đầu tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với địa phương thông tin, hướng dẫn và khuyến cáo người nuôi biết, thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch mùa vụ của địa phương phù hợp với từng tiểu vùng cụ thể; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi, hỗ trợ và vận động người nuôi chấp hành tốt lịch mùa vụ, hướng dẫn của ngành chuyên môn và quy định của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

* Như vậy đối với huyện huyện Cầu Ngang người nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) khuyến cáo thả giống từ ngày 01/12/2020 đến hết tháng 8/2021 tại các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn; các xã còn lại thả giống từ ngày 15/12/2020 đến hết tháng 8/2021. Nuôi cua biển thời gian thả giống từ ngày 15/12/2020 đến hết tháng 8/2021; nghêu, sò huyết từ tháng 01/2021 đến hết tháng 7/2021. Nuôi tôm càng xanh từ tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021.

NN - Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh, 27/10/2020

 

 

Trà Vinh: Quy định lịch thời vụ thả nuôi thủy sản mùa vụ 2015 - 2016

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản mùa vụ 2015 – 2016 (Công văn số 3294/UBND-NN ngày 13/10/2015).

Do lịch thời vụ không đồng bộ, tác động bất lợi thời tiết môi trường nên sản lượng tôm nuôi 2015 toàn tỉnh giảm hơn 3000 tấn

Theo công văn, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu và đặc điểm sinh học một số giống loài thủy sản được thả nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, các báo cáo về nuôi trồng thủy sản, kết quả quan trắc môi trường nước trong những năm qua và dự báo tình hình thời tiết, các yếu tố môi trường nước trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và thông báo lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2015 – 2016.

Cụ thể: Nuôi tôm (tôm sú, tôm chân trắng), thời gian thả giống từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 8 năm 2016, bao gồm: Huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang; Thời gian thả giống từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2016, bao gồm: các huyện Châu Thành, Trà Cú, xã Đôn Xuân và xã Đôn Châu thuộc huyện Duyên Hải và các xã còn lại của huyện Cầu Ngang. Khuyến cáo người nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết (lạnh, nắng nóng, mưa dầm), môi trường, dịch bệnh,… nếu không thuận lợi cho tôm nuôi thì tạm dừng thả giống. Đối với những vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh tập trung có độ mặn cao nên hạn chế thả giống trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2016 và tuân thủ khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn; nên thả giống rải vụ, sau mỗi đợt nuôi phải đảm bảo thời gian cải tạo ao giữa hai đợt ít nhất là 30 ngày.

Nuôi cua biển, vụ nuôi chính thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 5/2016; vụ nuôi phụ và nuôi cua gạch, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 6 đến hết tháng 10/2016. Nuôi nghêu, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 02 đến hết tháng 7/2016; nuôi sò huyết, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 02 đến hết tháng 6 năm 2016. Nuôi cá tra, đối với những vùng không bị xâm nhập mặn thả nuôi quanh năm; đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016. Nuôi tôm càng xanh, vùng nước ngọt thả nuôi quanh năm; vùng nước lợ, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016. Cá đồng (cá lóc, cá rô đồng,...), đối với những vùng không bị xâm nhập mặn thả nuôi quanh năm; đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016.

Trên cơ sở lịch thời vụ thả nuôi chung của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào đặc điểm của từng vùng sinh thái tại địa phương mà ban hành lịch thời vụ thả nuôi cho từng tiểu vùng cụ thể cho phù hợp. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện; khuyến cáo người nuôi các giải pháp cải tạo tốt ao nuôi, phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường theo dõi, hỗ trợ và vận động nhân dân chấp hành tốt lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2015 - 2016, các hướng dẫn của ngành chuyên môn và quy định của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Tin, ảnh:  Đình Cảnh- Nguyên Quốc - Trà Vinh, 14/10/2015

 

Xem tất cả lịch thời vụ

Thảo luận về kỹ thuật nuôi:

Xem thêm các thông tin có liên quan:

- Kỹ thuật nuôi tôm, cá và các loại thủy sản khác

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Việt Linh: Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, việc làm thủy sản, việc làm nông nghiệp, tuyển dụng, tìm việc, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang